Algemene voorwaarden OUD

Bussum, juli 2020

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Elize Draijer, handelend onder de naam: By Elize Photography, een eenmanszaak gevestigd in Bussum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76917959

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotografe: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotografe en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotografe. De Fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s.

4. Factuur en betaling

4.1 Als een fotoshoot wordt geboekt wordt een factuur opgesteld en dient de klant vooraf te betalen, tenzij anders is afgesproken.
4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.3 Indien de Fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.4 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotografe ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.5 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotografe nog niet heeft voldaan.

5. Aansprakelijkheid

De Fotografe is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van de Fotografische werken, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotografe.

6. Opdracht

6.1 De Fotografe heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotografe slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotografe is geretourneerd.
6.3. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst wordt gezocht naar een nieuwe datum binnen zes maanden.
6.4. Bij volledige annulering heeft de Fotografe recht op 20% van de overeengekomen vergoeding vanwege misgelopen inkomsten.
6.5 Bij annulering vanwege slecht weer (storm, onweer of zware regenval) wordt binnen 6 maanden in overleg een nieuwe datum, tijd en locatie gezocht. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.


7. Commerciële en zakelijke doeleinden

Bij aangaan van de opdrachtovereenkomst geeft de Wederpartij toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website, blog etc.) Hiervoor wordt geen vergoeding of restitutie gegeven. Wanneer de Wederpartij uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden zoals hierboven beschreven, dan dient dit vooraf kenbaar te worden gemaakt aan de Fotografe.

8. Bewerking

8.1 Er worden geen RAW bestanden geleverd. Foto’s worden alleen geselecteerd en bewerkt door By Elize Photography
8.2 Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de Fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotografe.
9.2 Bij inbreuk komt de Fotografe een vergoeding toe ter hoogte van ten minste tweemaal de overeengekomen vergoeding zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken per mail aan de Fotografe te worden medegedeeld. De Fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

11. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

11.1 De naam van de Fotografe dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Via social media kan dit door middel van taggen @byelizephotography en in andere situaties volstaat het vermelden van By Elize Photography of www.byelizephotography.nl
11.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotografe conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
11.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotografe toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op
naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van ten minste tweemaal de overeengekomen vergoeding zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12. Rechts- en forumkeuze

12.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
12.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene
Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotografe en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.